DOKUMENTI NAČELNIKA...

 • II. Izmjene i dopune prostornog plana ureÄ‘enja Općine BoÅ¡njaci

 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine BoÅ¡njaci za 2022. godinu

 • Program mjera za 2022. godinu Opcina BoÅ¡njaci

 • Odluka o usvajanju Programa mjera zaÅ¡tite pučanstva

 • Izvješće o iznosu rasporeÄ‘enih i isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka za 2021. godinu

 • Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2021./2022. godinu

 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateÅ¡ke procjene utjecaja na okoliÅ¡ II. izmjena i dopuna Prostornog plana

 • Pravilnik o kriterijima za utvrÄ‘ivanje natprosječnih rezultata rada i načinu isplate dodatka za uspjeÅ¡nost u radu u Općini BoÅ¡njaci

 • Odluka o imenovanju privremenog zamjenika Općinskog načelnika

 • Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine BoÅ¡njaci

 • Odluk o imenovanju Stožera civilne zaÅ¡tite

 • Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

 • Izvješće o iznosu rasporeÄ‘enih i isplaćenih sredstava za financiranje političkih stranaka

 • Odluka o utvrÄ‘ivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

 • Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2021. godine

 • Odluka o usvajanju programa mjera zaÅ¡tite pučanstva od zaraznih bolesti 2021. godine

 • Odluka o prijemu u radni odnos na odreÄ‘eno vrijeme

 • Izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

 • Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasniÅ¡tvu Općine

 • Pravilnik o sadržaju i načinu voÄ‘enja evidencije ugovora Općine BoÅ¡njaci

 • Odluke o dodjeli sredstava za financiranje prijekata udruga

 • Odluka o usvajanju programa mjera zaÅ¡tite pučanstva od zaraznih bolesti

 • Odluka o dodijeli stipendija za akademsku 2019./2020. godinu

 • Odluka prostornog plana ureÄ‘enja Općine BoÅ¡njaci

 • GodiÅ¡nji program mjera zaÅ¡tite pučanstva od zaraznih bolesti

 • Prijedlog programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama

 • Odluka o usvajanju programa zaÅ¡tite pučanstva

 • Pravilnik o sufinanciranju udruga graÄ‘ana koje djeluju na području Općine

 • Program stručnog osposobljavanja volontera-vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa

 • Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine BoÅ¡njaci za 2019. godinu

 • Plan prijema za stručno osposobljavanje u Općini BoÅ¡njaci bez zasnivanja radnog odnosa

 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja sporta

 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulture

 • Odluka o popisu imovine i osnivanju povjerenstva

 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata Općinskih udruga 2019.

 •