POSLOVI JUO

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

 • poslove iz područja društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
 • poslove vezane za gospodarski razvoj, te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva putem posebnih programa od interesa za općinu,
 • poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci iz područja komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda,
 • poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedbi javne rasprave, predlaganje programa i mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
 • poslove iz područja zaštite i spašavanja,
 • poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine: prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
 • poslove vezane za uređenje prometa na području općine,
 • poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i općine,
 • poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i tijelima državne vlasti,
 • poslove vezane za razvoj turizma,
 • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrada proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine,
 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz područja radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi prijemnog ureda, arhiviranja i otpreme pošte,
 • poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,
 • poslove javne nabave roba, radova i usluga,
 • poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, općinskog načelnika i tijela mjesne samouprave.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata, nacrte programa i planova, analize, izvješća i druge radne materijale za općinskog načelnika, Općinsko vijeće i radna tijela općinskog vijeća. Također, u svom djelokrugu neposredno izvršava i nadzire izvršenje općih i drugih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje istih, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim područjima iz samoupravnog djelokruga.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kojega na temelju javnog natječaja, sukladno zakonu, imenuje općinski načelnik. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i koordinira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitog poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad, predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem redu, te druge akte za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim zakonima, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika u tijeku službe i o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike, u skladu sa zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona, Statutom općine i drugim općim i pojedinačnim aktima općine, te ima i druge ovlasti utvrđene zakonom i drugim propisima.

USTROJ JUO

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Ivona Lešić, univ.spec.oec.

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: ivona.lesic@bosnjaci.hr

             ivona.opcina@gmail.com

Samostalni upravni referent
Josipa Mijić, mag.iur.

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: josipa.mijic@bosnjaci.hr

           josipa.opcina@gmail.com

Administrativni tajnik
Ivica Domaćinović

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr 

            ivica.domacinovic@bosnjaci.hr

Referent za komunalne poslove
Andrea Matić

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: andrea.matic@bosnjaci.hr

Komunalni redar
Stjepan Naglić

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: stjepan.naglic@bosnjaci.hr

           stjepan.opcina@gmail.com

Savjetnik
Mandica Šarčević, mag.oec.

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: mandica.sarcevic@bosnjaci.hr

            mandica.opcina@gmail.com

Pomoćni radnik
Zvonko Ivanović

Kontakt telefon: 032/846-966

Close Search Window
Skip to content