Na temelju članka 29. statuta Općine Bošnjaci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 06/13, 1/18, 3/20, 5/21 i 8/21- pročišćeni tekst) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 15. sjednici održanoj 15 prosinca 2022. godine donijelo je

PROGRAM
SOCIJALNE SKRBI ZA 2023.GODINU

 

Programom socijalne skrbi utvrđuju se oblik, opseg i način ostvarivanja socijalne skrbi na području općine Bošnjaci. 

Za ostvarenje prava socijalne skrbi po ovom Programu sredstva osigurava Općina Bošnjaci u proračunu u iznosu  106.900,00 EUR.

 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne Novine 18/22 i 46/22), socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređivanja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

 

Temeljem odredbi Zakona pojedini izrazi imaju slijedeća značenja:

1.  Samac je osoba koja živi sama bez članova obitelji.

2.  Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

3. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju i ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka
redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

4. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

5. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

6. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života.

7.Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koji ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi.

8.  Mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navršila osamnaest, a nije navršila dvadeset i jednu godinu života.

9. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez
invaliditeta.

10. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

11. Starija osoba je osoba u dobi od 65 godina i više.

12. Osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina života, dijete do navršene 15. godine života i osobe čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

13. Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.

14. Osnovne životne potrebe su: prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. Osnovne životne potrebe djece i mladeži
obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

15. Primatelj usluga je korisnik prava na socijalne usluge u smislu članka 21.Zakona te druga fizička osoba, obitelj ili kućanstvo kojem se pružaju socijalne usluge izvan mreže.

16. Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva.

17. Prihodi se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.

18.  Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa smrtno stradalog hrvatskog branitelja.


I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI

 Prava iz socijalne skrbi može ostvariti osoba ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Programom. Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovim Programom (zakonski standard)  pravo na naknadu za troškove stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade, ostvaruje:

       hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Bošnjaci,

       stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Bošnjaci.

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 Korisnici socijalne skrbi iz proračuna Općine Bošnjaci su:

o  samac ili kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

o  dijete  bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu

o  trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život

o  obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška

o  odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama

o  odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima

o  osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama

o  osoba ovisna o alkoholu. drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

o  beskućnik

o  druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovom Programom.

 

III. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

1.       – Socijalni uvjet,

2.       – Uvjet prihoda,

3.       – Posebni uvjet propisan ovom Programom, ako ovim Programom za neko pravo nije uređeno drukčije. 


Close Search Window
Skip to content