Natječaji-ostali, Novosti|

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,  125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, – pročišćeni tekst, 137/15, i 123/17, 98/19, i 144/20), članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” br. 26/15 i 37/21), te članka 47. Statuta Općine Bošnjaci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13, 1/18, 3/20, 5/21 i 8/21-pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Bošnjaci dana 19. prosinca 2023. godine objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge od interesa za opće dobro na području Općine Bošnjaci u 2024. godini.

 

 


 

Tekst javnog poziva kao i obrasci prijave dostupni su u nastavku objave.

Close Search Window
Skip to content