Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 554-07/23-01/03                                                               

URBROJ: 2196-01-23-1

Vinkovci, 02. ožujka  2023.godine

 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ broj 03/21) i članka  9. Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 554-07/23-01/02 URBROJ: 2196-01-23-1, od 27. veljače 2023. godine, župan Vukovarsko-srijemske županije dana 06. ožujka 2023. raspisuje

 

    JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

 

II. Namjena za koju se dodjeljuje pomoć

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije  u obliku vrijednosnog poklon bona.                               

 

III. Vrsta pomoći

Vukovarsko-srijemska županija će prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva osigurati vrijednosni poklon bon, koji će se dodjeljivati do 4 puta godišnje u maksimalnom iznosu od 80,00 EUR, a isti će se koristi za kupovinu prehrambenih proizvoda.

 

IV. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

 

V. Tko se može prijaviti na Javni poziv

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

 

VI. Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije,

2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu

3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

– samac …………………………………………………………230,00 EUR

– bračni ili izvanbračni par ………………………………. … 450,00 EUR

4. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

 

VII. Prijava na Javni poziv

Prijave na Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije https://www.vusz.hr , a sastavni su dio ovog Javnog poziva:

–          Prijavni obrazac (obrazac 1)

–          Izjava o istinitosti podataka (Obrazac 2)

Prijavi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave – obostrano
  2.  Preslika osobne iskaznice supružnika – obostrano
  3. Dokaz mirovinskim primanjima za podnositelja zahtjeva (rješenje ili zadnji odrezak o mirovinskim primanjima)
  4. Dokaz mirovinskim primanjima za supružnika (rješenje ili zadnji odrezak o mirovinskim primanjima)

 

VIII. Podnošenje prijava

Svi prijavitelji podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http:/ www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

 

„ Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

 

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon 032/344-214 ili na e-mail: mirta.istakovic@vusz.hr

 

IX. Postupak javnog poziva

Otvaranje i formalnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta prijava provodi Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava da dodjelu pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godine, koje imenuje pročelnik, sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije KLASA:554-07/23-01/02; URBROJ:2196-01-23-1, od 27.veljače 2023.godine.

 

X. Odluka o dodjeli financijskih sredstava i pravo prigovora

Prijavitelji koji ispunjavaju uvjete i bude im odobrena pomoć dobit će Odluku o dodjeli pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godine. Navedena Odluka donosi se za svakog podnositelja zahtjeva, kojemu je odobrena pomoć, pojedinačno.

Odluku donosi Župan Vukovarsko-srijemske županije.

Prijavitelj čija prijava ne zadovolji uvjete Javnog poziva dobit će pisanu Obavijest o tome, te ima pravo u roku od 8 dana od dana primitka Obavijesti podnijeti prigovor Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb koje će u roku od 30 radna dana od zaprimanja prigovora dostaviti pisani odgovor.

 

Obrasci za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu (vusz.hr)

Close Search Window
Skip to content