Natječaji-ostali, Novosti|

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,  125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., – pročišćeni tekst, 137/15., i 123/17., 98/19., i 144/20) te članka 47. Statuta Općine Bošnjaci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13, 1/18, 3/20, 5/21 i 8/21-pročišćeni tekst) i članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” br. 26/15. i 37/21), Općinski načelnik Općine Bošnjaci dana 16. listopada 2023. godine objavljuje javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge u kulturi na području Općine Bošnjaci za 2024. godinu.Tekst javnog poziva i obrasci nalaze se u nastavku.

Close Search Window
Skip to content