Natječaji-ostali, Novosti|

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., – pročišćeni tekst, 137/15., i 123/17., 98/19., i 144/20)), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” br. 26/15. i 37/21.), te članka 47. Statuta Općine Bošnjaci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13, 1/18, 3/20, 5/21 i 8/21-pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Bošnjaci dana 27. prosinca 2022. godine objavljuje 

                                                            J A V N I POZIV 

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi, sportu i od interesa za opće dobro na području Općine Bošnjaci za 2023. godinu.


Tekst natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se u nastavku.

 

Close Search Window
Skip to content